Forretningsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser hos Madsen Maskinteknik

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende ved enhver tilbudsgivning fra Madsen Maskinteknik, ved kundens ordregivning eller ved Madsen Maskinteknik’s ordrebekræftelse samt ved enhver efterfølgende retshandel, levering af tjenesteydelse med videre, når parterne én gang har handlet sammen.

Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende mellem Madsen Maskinteknik og deres kunder, såfremt parterne skriftligt har aftalt dem, eller der er henvist til dem i ordrebekræftelsen eller tilbuddet. Eventuelle vilkår fremsat af kunder, som afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne anses kun for vedtaget, hvis det er skriftligt aftalt.

Produktinformation

Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til dem.

Tegninger og andre tekniske dokumenter

Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende materiellet eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

Tilbud

Inden en produktion påbegyndes, afgiver Madsen Maskinteknik normalt et tilbud indeholdende såvel pris som levering. I særlige situationer kan det aftales, at arbejdsopgaver udføres mod timebetaling.

Madsen Maskinteknik bestræber sig på altid at levere bestilte produkter i den ønskede kvalitet og til den ønskede tid.

Er intet andet nævnt i tilbuddet, er priserne angivet eksklusive moms og i danske kroner. Madsen Maskinteknik er til enhver tid berettiget til at ændre prisen på ikke-leverede produkter på baggrund af prisændringer hos en underleverandør, kursstigninger med videre.

Tilbuddet afgives normalt skriftligt.

Der kan efter aftale indgå materialer leveret af kunden som af Madsen Maskinteknik i tilbuddet. Materialer leveret af kunden indgår ikke i kalkulationen.

Tilbud afgives altid med baggrund i en af kunden oplyst ordrestørrelse.

Endelig aftale er først indgået efter fremsendelse af ordrebekræftelse til kunden, som sendes efter modtagelse af skriftlig eller elektronisk accept af tilbud.

Betaling

Betaling skal ske kontant ved fremsendelse af faktura. Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt mellem Madsen Maskinteknik og kunden.

Ved overskridelse af betalingsfristen er kunden pligtig til at betale morarente af det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Der pålægges kr. 100,00 i rykkergebyr for hver af de første 3 rykkere.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted.

Reklamationer berettiger ikke kunden til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

Manglende overholdelse af betalingsvilkårene anses for væsentlig misligholdelse og berettiger Madsen Maskinteknik til at standse yderligere leverancer samt kræve ethvert tilgodehavende hos kunden, forfalden som uforfalden, indbetalt straks og skadesløst eller ophæve aftalen.

Madsen Maskinteknik kan udøve tilbageholdsret i værktøjer, materialer, fikstur eller andre materielle eller immaterielle aktiver eller rettigheder ved kundens betalingsmisligholdelse. De tilbageholdte aktiver kan sælges til dækning af tilgodehavende, såfremt der ikke efter et rimeligt varsel på 14 dage er betalt som krævet.

Levering

Levering finder sted på det tidspunkt Madsen Maskinteknik har aftalt med kunden, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes kundens handling eller undladelse. Ved disse forsinkelser har Madsen Maskinteknik ret til en forlængelse af leveringstiden eller ret til at hæve aftalen.

Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af Madsen Maskinteknik leveringsforpligtelser fordyres, er Madsen Maskinteknik forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt kunden erklærer at ville betale den af Madsen Maskinteknik
beregnede merpris.

Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer Madsen Maskinteknik leveringstidspunktet.

Leveringssted er hos kunden, medmindre kunden har påtaget sig at afhente varen hos Madsen Maskinteknik. Der henvises til den anerkendte standard INCOTERMS for handels- og transportklausuler kaldet “EXW” som betyder Ex Works (levering sker på sælgers plads). Ved levering hos kunden, sker forsendelse på kundens regning og risiko, og levering anses for sket, når varen er overgivet til selvstændig fragtfører, og risikoen for hændelig undergang er på dette tidspunkt overgået til kunden.

Produkter, som er bestilt og er klar til afhentning, men ikke betalt af kunden, og hvor det er aftalt, at kunden henter varen hos Madsen Maskinteknik, opbevares på kundens regning og for kundens risiko, indtil afhentning finder sted. Madsen Maskinteknik er ligeledes berettiget til at sende produkterne til kunden på dennes regning og risiko eller at afhænde dem til anden side, hvorefter kunden skal afholde omkostninger forbundet hermed.

Reklamation/erstatning

Det påhviler kunden at kontrollere de leverede produkter ved modtagelsen.

Kunden skal reklamere skriftligt straks ved leveringen for så vidt angår krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller øvrige erstatningskrav, og senest 8 dage efter levering har fundet sted meddele Madsen Maskinteknik eventuelle mangler ved de leverede produkter.

Transportskader skal anmeldes direkte over for den enkelte transportør.

Mangler der kan henføres til Madsen Maskinteknik vil omgående blive søgt udbedret, dog skal bemærkes, at Madsen Maskinteknik ikke erstatter ødelagte materialer leveret af kunden – heller ikke i situationer, hvor det påviseligt er Madsen Maskinteknik, der har ødelagt disse. Ønsker kunden, at Madsen Maskinteknik skal bære det økonomiske ansvar for eventuelt ødelagte materialer, skal der forud for produktionens start aftales et dækningsbidrag til Madsen Maskinteknik. Dækningsbidraget vil udgøre en procentdel af materialets værdi.

Madsen Maskinteknik påtager sig intet ansvar for produktets konstruktion, anvendelighed eller skader som produktet eventuelt måtte forvolde.

Eventuelle erstatningskrav kan ikke overstige fakturabeløbet på ordren.

Videresalg

Hvis kunden videresælger et produkt erhvervet hos Madsen Maskinteknik, kan Madsen Maskinteknik overfor efterfølgende erhverver ikke gøres ansvarlig på nogen vis.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de af kunden købte produkter forbliver Madsen Maskinteknik’s indtil købesummen i sin helhed er betalt.

Følgeskade og indirekte tab

Madsen Maskinteknik er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for fejl og mangler over for kunden for nogen form for følgeskader, driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, såsom, men ikke udtømmende, tabt arbejdsfortjeneste, formuetab og mistet arbejdsfortjeneste som måtte hidrøre fra salg af produkter, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

Produktansvar

Madsen Maskinteknik er ikke ansvarlig for skader forvoldt på fast ejendom eller løsøre af et produkt, imens produktet er i kundens besiddelse. Madsen Maskinteknik er ej heller ansvarlig for skader på produkter, som fremstilles af kunden eller på produkter, hvori produkter fremstillet af kunden indgår.

I tilfælde af, at Madsen Maskinteknik måtte blive pålagt et erstatningsansvar over for tredjemand for en sådan skade, er kunden pligtig at holde Madsen Maskinteknik skadesløs herfor. Kunden forpligter sig til at tegne produktansvarsforsikring for ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod kunden, og kunden er ligeledes forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler kravet rejst imod Madsen Maskinteknik på baggrund af sådan en skade. Parterne forpligter sig til straks at orientere den anden part, såfremt der rejses et produktansvarskrav fra tredjemand.

Den til enhver tid gældende produktansvarslov finder anvendelse for parternes aftale.

Force majeure

Madsen Maskinteknik er berettiget til at annullere en ordre helt eller delvist eller udskyde et aftalt leveringstidspunkt, hvis det skyldes omstændigheder, som ligger ud over Madsen Maskinteknik’s kontrol. Madsen Maskinteknik er i sådanne tilfælde ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser. For eksempel, men ikke udtømmende, i tilfælde af krig, oprør, uroligheder, terrorisme, lockout, brand, strejke, sygdom, vareknaphed, manglende leverance fra leverandør, embargo samt eksport- eller importforbud.

Delvis ugyldighed

Såfremt en eller flere bestemmelser i nærværende salgs- og leveringsbetingelser kendes ugyldige, uigennemførlige eller ulovlige, skal de øvrige bestemmelser ikke påvirkes heraf og er fortsat gældende.

Tvister

Eventuelle tvister udspringende af en aftale, som reguleres af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret ved Madsen Maskinteknik’s værneting ved retten i Hjørring.

Madsen Maskinteknik, 2017.

Kontakt os på: info@madsenmaskinteknik.dk eller på telefon 41 60 02 01.